tisdag, september 04, 2012

Homosexuella stämmer den Chilenska staten


Movilh Chile (Chiles rörelse för Homosexuell Integration och Befrielse) meddelade måndagen den 3 september sin stämning mot den chilenska staten för förbudet om samkönade äktenskap i landet.

Stämningen, som Movilh säger är det första i sitt slag, presenterades för den Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter. Stämingen hävdar att Chile har brutit mot flera delar av den amerikanska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Närmare bestämt är det gällande förbudet mot homoäktenskap strider mot första artikeln i den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter som förpliktar sina konventionsstater att respektera de rättigheter och friheter som erkänns häri och att åt alla personer, som befinner sig under deras jurisdiktion, säkerställa det fria och fulla utövandet av dessa rättigheter och friheter utan diskriminering av något slag såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationell eller social härkomst, ekonomisk ställning, börd eller annat socialt förhållande " och även artiklarna 2, 17 av 24 av samma konvention.

Alberto Roa, generalsekreterare för Movilh sade i Santiago Times ” I bästa fall för oss är att kommissionen tvingar staten att tillåta samkönade äktenskap. I det värsta scenariot skulle det börja pressa staten i att legalisera det, vilket också är ett bra scenario för oss. "

Stämningen lämnades in av advokaterna Ciro Colombara och Hunter T. Carter som har varit rådgivare till Hillary Clinton och har kämpat för samkönade äktenskap i USA.

Stämningen kommer som en reaktion på Högsta domstolens beslut 2011 att inte tillåta tre homosexuella par att gifta sig. Två av dessa par hade varit gifta utomlands och på deras retur till Chile nekades dem status av äktenskap.

Högsta domstolens dom, enligt Roa, pekar på ett underskott i Chiles framsteg mot legalisering av samkönade äktenskap.

”Vi kräver en legalisering av äktenskap och civil union, inte bara för att alla vi vill gifta oss, Detta är en fråga om jämlikhet för alla” har Roa sagt.

Artiklar ur den amerikanska konventionen som Movilh hävdar den Chilenska staten har brutit mot:

Artikel 1

1. Konventionsstaterna förpliktar sig att respektera de rättigheter och friheter som erkänns häri och att åt alla personer, som befinner sig under deras jurisdiktion, säkerställa det fria och fulla utövandet av dessa rättigheter och friheter utan diskriminering av något slag såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationell eller social härkomst, ekonomisk ställning, börd eller annat socialt förhållande.

2. Med 'person' avses i denna konvention varje mänsklig varelse

Artikel 2

Konventionsstaterna förpliktar sig att i enlighet med sina konstitutionella bestämmelser och med bestämmelserna i denna konvention, genom lagstiftning eller på annat sätt, vidtaga erforderliga åtgärder för att förverkliga de i artikel l anförda rättigheter och friheter, som ej redan är verkande.


Artikel 17

Familjen är samhällets naturliga och grundläggande enhet och är berättigad

till samhällets och statens skydd.

2. Rätten för giftasvuxna män och kvinnor att ingå äktenskap och bilda familj skall

erkännas, om de villkor som ställs i inhemsk lagstiftning uppfylls av dem, under

förutsättning att dessa villkor ej inverkar på den i denna konvention stadgade principen om lika behandling.

 

Artikel 24

Alla är lika inför lagen. Till följd härav har de utan åtskillnad rätt till samma skydd av lagen.

 

Länkar

Den amerikanska konventionen om de mänskliga rättigheterna


 

Movilh ChileChilensk media (På spanska)


Inga kommentarer: